รายงานการวิจัยโครงการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2. - กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2524 - 179 หน้า : ตาราง - เอกสารการวิจัยทางการศึกษา ; อันดับที่ 111/2534 .


การศึกษา--วิจัย.

การวิจัย. ผลการวิจัย. วิธีการวิจัย.

370.78 / ก17ร