ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 2519-2548 29 ปี / กรมวิชาการเกษตร. - ปราจีนบุรี : กรม, 2548. - 116 หน้า : ภาพประกอบ.

051121

9744364742


ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี.


การทำนา.
ข้าว--การปลูก--วิจัย.
ข้าว--นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--วิจัย.

633.18 / ว322ศ