วิจัยบรรณานิทัศน์ เล่มที่ 3 = Research annotation / Research annotation. กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535. - 379 หน้า. - เอกสารการวิจัยทางการศึกษา ; อันดับที่ 144/2535 .

9742765791


การศึกษา--สาระสังเขป.
การศึกษา.
บรรณนิทัศน์--วิจัย.
บรรณนิทัศน์.
สาระสังเขป.

370.7 / ก17ว