รายงานสัมมนาข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 เรื่อง อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541 - 144 หน้า : ตาราง

9748441474


ข้าวโพดหวาน--การตลาด.
ข้าวโพดหวาน--วิจัย.
อุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน.

พันธุ์ข้าวโพดหวาน.

338.17315 / ร26