อรนุช กองกาญจนะ.

แมลงศัตรูข้าวโพดและการป้องกันกำจัด / อรนุช กองกาญจนะ และ วัชรา ชุณหวงศ์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2540 - 37 หน้า : ภาพประกอบ

9747624575


แมลงศัตรูพืช--การควบคุม.
แมลงศัตรูพืช.

แมลงศัตรูข้าวโพด.

632.7 / อ17ม