ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมความต้องการของท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ. - กรุงเทพฯ : กรม, 2545. - 86 หน้า : ภาพประกอบสี

Y03 M01 D15

9742691584


ไทย--ประวัติศาสตร์.
ศรีสะเกษ--ประวัติ.

959.3 / ว322ป 2545