มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540. - 155 หน้า.

9748123022


ภาษาไทย--ตัวอักษร.

อักษรไทย.

495.9111 / ม24