สมใจ แซ่โง้ว.

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยลือ / สมใจ แซ่โง้ว และวีระพงศ์ มีสถาน - กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2541 - 31 หน้า : ภาพประกอบ

9746614215


ไทยลือ.
ชาติพันธุ์วิทยา--สารานุกรม.

305.8959103 / ส16ส