โบลท์, ไบรอัน.

101 โครงงานคณิตศาสตร์ = 101 Mathematical Projects / ไบรอัน โบลท์ และ เดวิด ฮอบส์, เขียน ; ยุพิน พิพิธกุล และ สิริพร ทิพย์คง, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540. - 281 หน้า : ภาพประกอบ.

9742684626


โครงงานคณิตศาสตร์.
คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน.

510.7 / บ87ร