สมทรง บุรุษพัฒน์.

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยโซ่ง / สมทรง บุรุษพัฒน์. - กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2540. - 33 หน้า : ภาพประกอบ.

9745893226


ไทยโซ่ง--สารานุกรม.
ชาติพันธุ์วิทยา--สารานุกรม.

305.8959103 / ส16ส