ณัฏฐวี ทศรฐ.

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ เมี่ยน (เย้า) / ณัฏฐวี ทศรฐ และ วีระพงศ์ มีสถาน - กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2540. - 31 หน้า : ภาพประกอบ

9748338207


เมี่ยน--สารานุกรม.
ชาติพันธุ์วิทยา--สารานุกรม.

เย้า. ชาวเขาเผ่าเย้า.

305.8959103 / ณ113ส