สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

สารนุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงโป / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และ สรินยา คำเมือง. - กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2540. - 39 หน้า : ภาพประกอบ.

9745898805


กะเหรี่ยง.
ชาติพันธุ์วิทยา--สารานุกรม.

กะเหรี่ยงโป.

305.8959103 / ส42ส