พาร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท.

222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร = Business is people / ซี. นอร์ทโคท พาร์กินสัน,เอ็ม.เค. รัสตอมจิ ; เรียบเรียงโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535. - 189 หน้า : ภาพประกอบ

9745093661


การบริหารงานบุคคล.
นักบริหาร.
บุคคล--การบริหาร.
มนุษยสัมพันธ์.

658.3 / พ27ส