ดนัย บุณยเกียรติ.

การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / โดย ดนัย บุณยเกียรติ และ นิธิยา รัตนาปนนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535. - 146 หน้า : ภาพประกอบ.

9742769397


ผลิตผลพืชสวน--การเก็บและรักษา.

631.56 / ด15ก 2535