นาซารี, ซัยยิด เอ.

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ ระบบไฟฟ้ากำลัง = Theory and Problems of Electric Power Systems / ซัยยิด เอ นาซารี ; สมโภชน์ ผิวเหลือง, แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2540. - 222 หน้า ; 150 บาท - Schaum's Outlines series .

9742081638


ระบบไฟฟ้ากำลัง.

621.3 / น22ท