ลำดวน จาดใจดี.

การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business Correspondence / ลำดวน จาดใจดี. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2536. - 164 หน้า ; 120 บาท.

9748686906


จดหมายธุรกิจ.

651.75 / ล214ก