ปรียา อนุรัตน์.

การแปลอังกฤษเป็นไทย : แนวคิดและวิธีการ / ปรียา อนุรัตน์ - พิมพ์ครั้งที่ 6 - กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2540 - 120 หน้า ; 100 บาท

9742102864


การแปลและการตีความ.
ภาษาอังกฤษ--การแปล.

418.02 / ป17ก