ทิพา เทพอัครพงศ์.

การแปลเบื้องต้น / ทิพา เทพอัครพงศ์. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. - 157 หน้า ; 105 บาท

9746371096


การแปลและการตีความ.
ภาษาอังกฤษ--การแปล.

418.02 / ท36ก