เอกสารวิชาการที่ 19 เรื่อง พลับและบ๊วย / สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, [25--] - 69 หน้า : ภาพประกอบ

9747620367


บ๊วย.
พลับ.

634.45 / ก58อ