ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

รายงานการวิจัยผลการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเด็ก สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดมหาสารคาม : บทบาทพ่อแม่เยี่ยงครู / ประภัสสร ปรีเอี่ยม และ ธรรมนูญรวีผ่อง. - มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544. - 147 หน้า : ภาพประกอบสี

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม.

Y03 M08 D15


การศึกษาพิเศษ--วิจัย.

371.91 / ป176ผ 2544