พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการกสิกรรม / กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : หจก.มีเดียเพรส, 2539. - 191 หน้า : ภาพประกอบ.

จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี.

9747624508


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
การพัฒนาการเกษตร--ไทย.

กสิกรรม. การพัฒนากสิกรรม.

630 / ก58พ