คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 654/2539 เรื่อง การกำหนดหนังสือสำหรับใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2539 - 23 หน้า

9742682089


การศึกษาขั้นประถม--แบบเรียน.

344.07 / ศ311ค