ออมสิน ศีลพันธุ์.

สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม / ออมสิน ศิลพันธุ์, สุรทิน นาราภิรมย์ และ อนิรุทธ์ แดงหยง. - มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543. - 61 หน้า.

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม.

Y03 M08 D14


สถาบันราชภัฏมหาสารคาม--นักศึกษา--วิจัย.
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม--วิจัย.

371.8 / อ196ส 2543