สุปัญญา ไชยชาญ.

เอกสารคำสอน รายวิชา การวิจัยตลาด = Marketing Research / สุปัญญา ไชยชาญ - กรุงเทพฯ : ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2538 - 205 หน้า ; 100 บาท

9748307441


วิจัยการตลาด.

การวิจัยตลาด.

658.83 / ส45อ