เอกสารวิชาการ : เทคโนโลยีการเกษตร ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 - กรุงเทพฯ : กรม, [2539]. - 216 หน้า : ภาพประกอบ

9747624273


เทคโนโลยีการเกษตร.

630 / ว32อ