ธรรมนิติ.

ประมวลกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง ว่าด้วย ภาษีโรงเรือน และ ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย. - กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2533. - 176 หน้า : ตาราง.

9748558746


กฎหมายที่ดิน.
ภาษีโรงเรือน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ภาษีบำรุงท้องที่.

ภาษีที่ดิน. ภาษีป้าย.

343.054 / ธ17ป