ชัยสิริ สมุทวณิช.

ตามรอยสวัสดิกะ : สาวกำเนิดไท-ลาว เอกสารวิจัยประกอบนิทรรศการ ผ้าปักของกลุ่มชน ครั้งที่ 2 / ชัยสิริ สมุทวณิช และ ชลธิรา สัตยาวัฒนา - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก, 2540 - 144 หน้า : ภาพประกอบ ; 239 บาท

9748983161


ชาติพันธุ์วิทยา--ต้ง-เก๋อลาว.
ลายผ้า--แง่มานุษยวิทยา.

ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท-ลาว. ลายกลองมโหระทึก.

305.8 / ช116ต