โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.

ประวัติศาสตร์อเมริกา / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. - กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, 2518. - 366 หน้า.

973 / ก