สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์.

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา / สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์. - กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2539. - 504 หน้า : ภาพประกอบ.

9748235882


พระพุทธรูป.

294.335 / ส16พ 2539