ผกาวดี อุตตโมทย์.

แจ็คกี้ที่น่ารัก / ผกาวดี อุตตโมทย์. - กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2510. - 544 หน้า.


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.

920.7 / ผ11จ 2510