23 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือ / เสรี พงศ์พิศ, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2539 - 332 หน้า

9747896567


โรคเอดส์.

โรคเอดส์.

616.979 / ย38