จารุบุตร เรืองสุวรรณ.

ของดีอีสาน / จารุบุตร เรืองสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ม.ป.ป. - 344 หน้า


วรรณกรรมพื้นบ้าน.

915.93 / จ27ข