การ์ตูนสร้างสรรค์ชุด ชีวิตต้องสู้ เล่ม 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534. - 175 หน้า : ภาพประกอบ

9741008546


นิทานพื้นเมือง.

398.2 / ก17ก