การสัมมนาทางวิชาการการอารักขาพืชเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร / ฝ่ายระบบวิจัยและบริการข้อมูล กองแผนงานและวิชาการ - กรุงเทพฯ : ฝ่ายระบบวิจัยและบริการข้อมูล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2538 - 279 หน้า

9747623803


พืช--การควบคุม.

632.96 / ก17ก