สภา ลิมพาณิชย์การ.

การถ่ายภาพ / สภา ลิมพาณิชย์การ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย), 2534. - 103 หน้า : ภาพประกอบ.

9745862142


การถ่ายภาพ.
ศิลปะการถ่ายภาพ.

771 / ส62ก