วิวัฒน์ ศรีแก้ว.

ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ วิวัฒน์ ศรีแก้ว. - 2546. - 89 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546

Y03 M07 D30

9749597184


การปกครองท้องถิ่น--วิจัย.--มหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนตำบล--วิจัย.--มหาสารคาม

วิทยานิพนธ์.

352.1409593 / ว3711ป 2546