ศรีธวัช จาติเกตุ.

ครัวมาตรฐาน / ศรีธวัช จาติเกตุ. - กรุงเทพฯ : กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2534. - 230 หน้า

9748873838


ครัว.

643.3 / ศ17ค 2534