พิมาน แจ่มจรัส.

49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ผ่านฟ้าพิทยา, 2506. - 928 หน้า.


ไทย--ประวัติศาสตร์.

929.7 / พ