จารุบุตร เรืองสุวรรณ.

ของดีอีสาน / จารุบุตร เรืองสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป. - 144 หน้า


วรรณกรรมพื้นบ้าน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

398.2 / จ