ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

เมืองยั่งยืน : แนวคิดและประสบการณ์ของตะวันตก = Sustainable cities : concepts and experiences of the west / Sustainable cities : concepts and experiences of the west ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. - 343 หน้า : ภาพประกอบ.

Y03 M06 D29

9749101715


การพัฒนาเมือง--บราซิล--คูริติกา.
การพัฒนาเมือง--สหรัฐอเมริกาพอร์ตแลนด์.
การพัฒนาแบบยั่งยืน.

307.76 / ด172ม 2545