ธิดา สาระยา.

(ศรี) ทวารวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538. - 295 หน้า : ภาพประกอบ ; 200 บาท

9747369435


ไทย--ประวัติศาสตร์--ทวาราวดี.

ทวาราวดี. ศรีทวาราวดี.

959.31 / ธ34ศ