นิคม จันทรวิทุร.

กฎหมายประกันสังคม 35 ปีแห่งการฝ่าฟันจน "ฝันเป็นจริง" / นิคม จันทรวิทูร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2533. - 129 หน้า.

9748568909


ประกันสังคม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

กฎหมายประกันสังคม.

344.02 / น31ก