วสันต์ ธีรานุรักษ์.

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และกฏกระทรวง - กรุงเทพฯ : ธีรานุสรณ์, ม.ป.ป. - 40 หน้า


เครื่องหมายการค้า.

346.0488 / ว18พ