ลันสกี้, วิกกี้.

1000 เคล็ดลับคุณแม่ดูแลลูกน้อย / วิกกี้ ลันสกี้, ผู้เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537. - 188 หน้า ; 120 บาท

9745094439


เด็ก--โภชนาการ.
เด็ก--โรค.
เด็ก--การดูแล.
เด็ก--การตรวจร่างกาย.
เด็ก--อาหาร.
พัฒนาการของเด็ก--การทดสอบ.

649 / ล115ห