ดวงจิตร จิตรพงศ.

ตาลปัตร - พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2502 - 128 หน้า : ภาพประกอบ

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ โต จิตรพงศ ป.จ. ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2502


ตาลปัตร.

294.3 / ด17ต