รัตนา ศิริพานิช.

หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษา. - กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. - 268 หน้า : ภาพประกอบ.


การวัดผลทางการศึกษา.
จิตวิทยาพัฒนาการ--การวัดผล.

155.28 / ร114ห