สุปัญญา ไชยชาญ.

การบริหารการตลาด ภาคแรก - กรุงเทพฯ : พี.เจ.ลิฟวิ่ง, 2534 - 124 หน้า

9748307085


การตลาด.

658.84 / ส45ก