สินธุ.

แคะเคาะเลาะเมืองจีน / บรรยายโดย สินธุ. - กรุงเทพฯ : เผลโล่การพิมพ์, 2534. - 130 หน้า : ภาพประกอบ.


การท่องเที่ยว.
จีน--ประวัติศาสตร์.

910.2 / ส35ค