ธ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวเกษตร - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 - 164 หน้า : ภาพประกอบ

พิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2538


เกษตรกรรม.
เกษตรศาสตร์.
เทคโนโลยีการเกษตร.
สัตวบาล.

ไผ่. กล้วยไม้ป่า. ข้าวโพด. ข้าวฟ่าง. คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตรกรรม. นักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่น. อบเชยหอม.

630 / ม19ธ