พระราชกิตโสภณ.

คำบายศรีสู่ขวัญ - กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2526 - 1 เล่ม : ภาพประกอบ

พิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสที่นายจารุบุตร เรืองสุวรรณได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานรัฐสำา 26 เม.ย.2526


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ความเป็นอยู่และประเพณี.

390 / พ17ค